Wie zijn we?

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door VM Building Solutions NV, met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Schoonmansveld 48, en met ondernemingsnummer BTW BE 0434.559.604. VM Building Solutions NV maakt deel uit van de Fedrus International Group met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Schoonmansveld 48, met ondernemingsnummer BTW BE 0630.779.617 en met contactadres: info@fedrusinternational.com

VM Building Solutions NV en Fedrus International Group (het Bedrijf) zetten zich in om de privacy van uw persoonsgegevens te beschermen. In het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (hierna AVG), is het Bedrijf de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens zullen verwerken, inclusief wanneer u onze website gebruikt en wanneer u met ons communiceert via e-mail, post, telefoon of andere middelen, bijvoorbeeld door het aanvragen van monsters of het plaatsen van een bestelling. Als u vragen heeft over onze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op.

Welke gegevens verwerken we?

De persoonsgegevens die wij op de website van u verzamelen zijn beperkt om op uw vragen te kunnen antwoorden en worden ook gebruikt om u technische updates, productupdates en sectorevenementen te sturen. Persoonlijke informatie kan het volgende omvatten:

 • uw functie, voornaam en achternaam.
 • uw werkgerelateerde e-mailadres (voor sommige mensen, zoals huiseigenaren, zelfbouwers, enz. kan dit een thuis-e-mailadres zijn - indien u dit wenst in te geven)
 • uw beroep
 • uw contact- en marketingvoorkeuren

Behalve de hierboven genoemde informatie bewaren wij geen andere persoonlijke informatie.

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst of een training volgt, kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

 • persoonlijke informatie of bedrijfsgegevens;
 • contactgegevens;
 • financiële informatie zoals bankrekening, transacties en facturen;
 • bestellingenhistoriek;
 • beroep of gevolgde opleiding/training;
 • contact- en marketingvoorkeuren;
 • hoofddealer;

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

Wij vragen toestemming op onze website om uw gegevens te verwerken wanneer u een formulier invult om technische informatie, technische tekeningen, literatuur, monsters etc. te downloaden en/of aan te vragen. We vragen ook om toestemming om aan de mailinglijst te worden toegevoegd. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van technische informatie, producten, literatuur en casestudy's, indien van toepassing.

We organiseren af en toe ook regionale architectuurevenementen of opleidingsevenementen die u misschien wilt bijwonen. Uw e-mailadressen worden gebruikt om u uit te nodigen voor dergelijke evenementen. Commerciële mailing, nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen kunnen naar u worden verzonden op basis van de principes van toestemming of voor bestaande klanten op basis van het principe van het legitieme belang.

De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. U kunt op elk moment onze informatie niet meer ontvangen door uw recht op opzegging uit te oefenen op het moment van verzending of door contact met ons op te nemen: info@vmbuildingsolutions.com 

We kunnen de informatie ook gebruiken om statistieken op te stellen over de bezoeken aan onze website om de inhoud ervan te verbeteren in overeenstemming met uw profiel.

Het Bedrijf zou uw persoonsgegevens niet gebruiken om nieuwsbrieven, literatuur of andere marketinginformatie per post te versturen (tenzij dit specifiek wordt gevraagd). Ook zouden we uw persoonsgegevens niet gebruiken voor telefonische marketingcampagnes. Elk telefonisch contact zou specifiek zijn voor een project, een technische vraag, een CPD-seminar of een technische of productupdate. We zouden in eerste instantie contact met u opnemen via e-mail. Als u liever geen toekomstig contact met het Bedrijf wenst, kunt u hier of op onze website, UITSCHRIJVEN

Transfer van persoonsgegevens

De persoonlijke informatie die wij in ons bezit hebben, kan binnen het Bedrijf worden overgedragen en dit uitsluitend met het oog op het gebruik van de tools voor het beheer van de groepsdatabank. Zo worden bijvoorbeeld productupdates of uitnodigingen voor architectuurevenementen geleverd via een platform in Frankrijk. Dit is de enige reden waarom dergelijke gegevens zouden worden overgedragen en altijd binnen het Bedrijf zouden blijven.

Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden, met uitzondering van enkele zorgvuldig gekozen verwerkers van het Bedrijf, die ons kunnen helpen bij de uitoefening van onze taken zoals de webshop, ons online ICT-platform, de verwerking van betalingen, de boekhouding, de openbaarmakingssoftware en de back-updienst.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat het Bedrijf uw persoonsgegevens moet bekendmaken als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- en/of regelgeving. Het Bedrijf zal zich redelijkerwijs inspannen om u hiervan vooraf op de hoogte te stellen, tenzij dit onderhevig is aan wettelijke beperkingen.

Bewaringsperiode

Gegevens met betrekking tot formulieren die op onze site worden gebruikt, worden maximaal 24 maanden bewaard, tenzij de commerciële relatie tussen u en het Bedrijf begint of u besluit uw recht op uitschrijving uit te oefenen.

De persoonsgegevens worden door het Bedrijf opgeslagen en verwerkt voor een periode die nodig is voor het doel van de verwerking, de wettelijke verplichtingen en voor de contractuele relatie tussen het Bedrijf en de betrokkene.

Beveiligingsmaatregelen

Het Bedrijf heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die op technologisch en organisatorisch vlak zijn aangepast om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de verboden toegang of de foutieve bekendmaking aan derden van persoonsgegevens, alsook elke andere verboden verwerking van deze gegevens, te voorkomen.

Het Bedrijf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuist of onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door een derde partij.

U dient zich te allen tijde te houden aan de veiligheidsinstructies, onder andere door alle verboden toegang tot uw inloggegevens en wachtwoord te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de website op uw computer, het IP-adres en uw identificatiegegevens, evenals voor de vertrouwelijkheid ervan.

Rechten van de betrokkenen

Het is uw recht onder de AVG om een klacht in te dienen bij de Privacy-autoriteiten als u vindt dat het Bedrijf inbreuk maakt op de AVG door uw gegevens te verwerken.

1. Het recht op toegang

 • Personen hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens (gewoonlijk "toegang door de betrokkene" genoemd).
 • Personen kunnen mondeling of schriftelijk een verzoek om toegang door de betrokkene indienen.
 • Bedrijven hebben een maand de tijd om te reageren op een verzoek.
 • Bedrijven kunnen in de meeste gevallen geen kosten in rekening brengen voor de behandeling van een verzoek.

2. Het recht op correctie

 • De AVG bevat een recht voor personen om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of aanvullen als deze onvolledig zijn.
 • Een persoon kan mondeling of schriftelijk een verzoek tot correctie indienen.
 • Het Bedrijf heeft een kalendermaand de tijd om te reageren op een verzoek.

3. Het recht om te wissen

 • De AVG introduceert een recht voor personen om persoonsgegevens te laten wissen.
 • Het recht op wissen wordt ook wel "het recht om te worden vergeten" genoemd.
 • Personen kunnen mondeling of schriftelijk een verzoek tot wissen indienen.
 • Het Bedrijf heeft een maand de tijd om te reageren op een verzoek.
 • Het recht is niet absoluut en geldt alleen in bepaalde omstandigheden.
 • Dit recht is niet de enige manier waarop de AVG u verplicht om na te denken over het al dan niet verwijderen van persoonsgegevens.

4. Het recht om de verwerking te beperken

 • Personen hebben het recht om de beperking of onderdrukking van hun persoonsgegevens te vragen.
 • Dit is geen absoluut recht en geldt alleen in bepaalde omstandigheden.
 • Wanneer de verwerking beperkt is, mag u de persoonsgegevens opslaan, maar niet gebruiken.
 • Een persoon kan mondeling of schriftelijk een verzoek tot beperking indienen.
 • U heeft een kalendermaand de tijd om te reageren op een verzoek.
 • Dit recht houdt nauw verband met het recht op correctie (artikel 16) en het recht om bezwaar te maken (artikel 21).

5. Het recht om bezwaar te maken

 • De AVG geeft personen het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.
 • Personen hebben het volste recht om het gebruik van hun gegevens voor direct marketing te stoppen.
 • In andere gevallen waarin het recht van bezwaar van toepassing is, kan het Bedrijf de verwerking voortzetten indien het kan aantonen dat het daar een dwingende reden voor heeft.
 • Het Bedrijf moet de personen informeren over hun recht om bezwaar te maken.
 • Een persoon kan mondeling of schriftelijk bezwaar maken.
 • Het Bedrijf heeft een kalendermaand de tijd om te reageren op een bezwaar.

6. Het recht in verband met automatische besluitvorming en profilering

De AVG heeft bepalingen over:

 • geautomatiseerde individuele besluitvorming (het nemen van een beslissing uitsluitend op geautomatiseerde wijze, zonder enige menselijke tussenkomst); en
 • profilering (geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens om bepaalde zaken over een persoon te evalueren). Profilering kan deel uitmaken van een geautomatiseerd besluitvormingsproces
 • De AVG is van toepassing op elke geautomatiseerde, individuele besluitvorming en profilering.
 • Artikel 22 van de AVG heeft aanvullende regels ter bescherming van personen indien het Bedrijf uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming uitvoert die juridische of vergelijkbare significante gevolgen voor hen heeft.
 • Het Bedrijf kan dit type van besluitvorming alleen uitvoeren als de beslissing
  • noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst; of
  • toegelaten is door de wetgeving van de Unie of van de lidstaat die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is; of
  • gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

U kunt verzoeken om de toegang tot uw persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van het Bedrijf, hetzij via;

☎ Telefoon: +32 2 712 52 11
@ E-mail: info@vmbuildingsolutions.com 

✉ Post: VM Building Solutions NV, 2870 Puurs-Sint-Amands, Schoonmansveld 48

Het Bedrijf moet deze informatie binnen 1 maand verstrekken.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. U wordt geadviseerd om dit Privacybeleid regelmatig te herlezen voor eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkte versie: 06/08/2020